45 Pine St.
Port Allegany, PA 16743
814-642-2505

Port Allegany Community Health Center - Port Allegany